การฝึกอบรมตามโครงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

<<-กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๕ จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒->>Powered by www.myschool.in.th