การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Logbook Teacher เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๐)

<<-สหวิทยาเขตสตรีพัทลุง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒->>Powered by www.myschool.in.th